THE03 เกาะหมาก 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง Tel 081 4874307, 081 6046066

สามารถเลือกวันเดินทางได้

วันแรก
00.00 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ)

00.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.ตราด โดยรถตู้ VIP

07.00 น. รับประัทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย

09.00 น. ถึงท่าเรือแหลมงอบ จ. ตราด ทำธุระส่วนตัว เตรียมสัมภาระลงเรือ

10.00 น. เรือนำคณะ ออกเดินทาง จากท่าเรือแหลมงอบสู่ เกาะหมากรีสอร์ท ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติต่างๆ ที่เรือแล่นผ่าน อาทิเช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เกาะไม้ซี้เล็ก เกาะไม้ซี้ใหญ่ เกาะใบตั้ง เกาะกระดาด เกาะขาม และเกาะหมาก

11.00 น. ถึงเกาะหมากรีสอร์ท เดินทางเข้าที่พัก (พักห้องปรับอากาศ หรือ ห้องพัดลม 2-3 ท่าน/ห้อง) พักผ่อนตามอํธยาศัย สนุกกับการเล่นน้ำบริเวณชายหาดหน้าที่พัก

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
08.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 3)

09.30 น. เรือนำคณะ ออกเดินทางไปดำน้ำดูปะการัง ที่ เกาะยักษ์ เกาะหินใบ พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ และแวะชมทัศนียภาพอันสวยงามของเกาะรัง

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) (มีบริการคายัก และจักรยานยนต์ให้เช่า)

18.30 น. บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย (มีบริการคาราโอเกะ 150 บาท/ชั่วโมง)

วันที่สาม
08.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท เวลาส่วนตัว พักผ่อนตามอัธยาศัย (มื้อที่ 6)

11.30 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)

13.00 น. เดินทางออกจากเกาะหมาก สู่ ท่าเรือแหลมงอบ

14.00 น. ถึงท่าเรือแหลมงอบโดยสวัสดิภาพ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

20.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานวีทราเวลเน็ต

ราคา เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ รถตู้ VIP (จองก่อน 16 มีนาคม 2550 ลูกค้าประจำ ลด 200 บาท/ท่าน ลูกค้่าใหม่ 100 บาท/ท่าน)
ห้องแอร์ 5,900 บาท/ท่าน / ห้องพัดลม 5,200 บาท/ท่าน

ราคา เริ่มต้นจากตราด (ไม่รวมการเดินทาง)
ห้องแอร์ 4,500 บาท/ท่าน / ห้องพัดลม 3,800 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม
ค่าที่พัก 2 คืน เกาะหมากรีสอร์ท (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
ค่าอาหาร 7 มื้อ
ค่ารถตู้ VIP (กรุงเทพฯ - ตราด - กรุงเทพฯ)
ค่าเรือ ไป-กลับเกาะหมาก + ค่าเรือดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำตื้น
ค่าประกันอุบัติเหตุ 200,000 บาท + ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
มัคคุเทศก์และทีมงานอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

ของใช้ส่วนตัว ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป ผ้าเช็ดตัว

หมายเหตุ

โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และวีทราเวลเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ VIP ในกรณีที่มีการจองไม่ถึง 30 ท่าน  

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915

แพคเกจทัวร์ ภาคตะวันออก

เกาะช้าง

เกาะกูด

เกาะช้างแกรนด์ลากูน่า

เกาะหมาก

พัทยา

ระยอง