KAM01 ทัวร์นครวัด - นครวัด - นครธม - ตาพรหม - บันทายสรี - โตนเลสาป 3 วัน 2 คืน

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet (มี@ด้วยครับ)

วันแรก : กรุงเทพฯ ปอยเปต เสียมเรียบ โตนเลสาป
05.00 น.
คณะพร้อมกัน หน้าตึกอื้อจือเหลียง ตรงข้ามลานพระรูป ร.6 (สวนลุมฯ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน)
05.30 น.
ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (มีอาหารเช้าแจกบนรถ)
09.30 น.
ถึง ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านปอยเปต จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองศรีโสภณ ผ่านปอยเปต เมืองชายแดนกัมพูชา สู่ จ.เสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 6 ซึ่งสภาพถนนลาดยางและเป็นลูกรังบางช่วง ระยะทาง 152 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง แวะบริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารเมืองศรีโสภณ อ.ศรีโสภณ จ.บันเตียเมียนเจย (มื้อที่ 1) หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ
15.30 น.
เดินทางถึง จ.เสียมเรียบ นำท่านเดินทางเข้าที่พัก ทำภาระกิจ จากนั้นนำท่านชมทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรใน โตนเลสาป ชมบรรยากาศยามเย็นและพระอาทิตย์ลับฟ้า
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืนกันตามสบาย...ราตรีสวัสดิ์
(พักที่ PRINCESS ANGKOR HOTEL หรือ KHEMARA ANGKOR HOTEL ระดับ 4 ดาว 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น แบบมาตรฐาน)
วันที่สอง : ปราสาทบันทายสรี ปราสาทบันทายสำเหร่ ปราสาทตาพรม นครธม ปราสาทบายน นครวัด
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซึ่งสร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมิน(พ.ศ.1510) แต่มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส ตัวปราสาทสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงอย่างสวยงามมาก ชมรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" หรือ "ป้อมที่สวยงาม" จากนั้นพาท่านชม ปราสาทบันทายสำเหร่ (BANTEAY SAMREI) เทวสถานไวษณนิกาย สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 องค์ปราสาทคล้ายกับปราสาทหินพิมาย ชมเสาประดับผนังที่มีการแกะสลักลายเทพพนม ต่อจากนั้นเดินทางชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา ซึ่งปราสาทตาพรหม เป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร จากนั้นนำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์อัสดงที่ เขาพนมบาแค็ง ซึ่งท่านสามารถมารถมองเห็นวิวของบารายขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดได้อย่างชัดเจน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา)
วันที่สาม : วัดใหม่ ช้อปปิ้ง ศรีโสภณ ปอยเปต กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านชมหัวกะโหลกมากมายในสมัยเขมรแดงปกครองและการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุที่ วัดใหม่ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดปซาจ๊ะ (PSA JA MARKET) กันตามอัธยาศัย และชม หมู่บ้านแกะสลักหิน สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางกลับตามเส้นทางเดิมสู่ด่านปอยเปต แวะบริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเมืองศรีโสภณ (มื้อที่ 7)
15.00 น.
เดินทางถึงด่านปอยเปต แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี และเที่ยวชม ตลาดโรงเกลือ จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
20.00น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

ราคา

- ผู้ใหญ่ ท่านละ  6,400.-บาท (รวมค่าบริการทุกอย่างแล้ว)
- เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ  5,400.-บาท (มีเตียง)
- เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ  4,400.-บาท (พักกับผู้ปกครอง)
- พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ  2,000 บาท
- กรณีรับ - ส่งที่ด่านตลาดโรงเกลือ ลดค่ารถให้ท่านละ 600.-บาท
- หมายเหตุ : กรณีเป็นชาวต่างชาติ เพิ่มท่านละ 300.-บาท
- กรณีไปทำวีซ่าหน้าด่านในวันเดินทาง จ่ายเพิ่มท่านละ 300.-บาท

• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ 16 ท่านขึ้นไป (เที่ยวแบบ PRIVATE) ราคาท่านละ 6,400.-บาท ออกเดินทางได้ทุกวัน (มีไกด์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง)

ราคานี้รวม

1.ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยว
2.ค่าที่พัก 2 คืนระดับ 4 ดาว ได้แก่ PRINCESS ANGKOR HOTEL, KHEMARA ANGKOR HOTEL, SOMADEVI ANGKOR HOTEL, ANGKOR HOLIDAY HOTEL (ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น : มีสระว่ายน้ำ)
3.ค่าวีซ่าเข้าเขมร 20 USD, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
4.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
5.ค่าธรรมเนียมผ่านด่านแบบวีไอพี
6.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน
7.มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

เอกสารที่ใช้

1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับแต่วันเดินทาง
2.รูปถ่ายสีจำนวน 1 รูป ขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว
3. ส่งทางไปรษณีย์มาที่ หจก. วีทราเวลเน็ต 71/228 หมู่ 6 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน และรับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทาง

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัวยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย หมวก กล้องถ่ายรูป ครีมกันแดด

เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.โปรแกรมทัวร์เขมร เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบาย เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่อง
2.การท่องเที่ยวในนครวัด ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับ
3.การเดินชมปราสาท โปรแกรมนี้ต้องเดินชมปราสาทเยอะ กรุณาเตรียมยาคลายกล้ามเนื้อหรือยาถูนวดแก้ปวดเมื่อย และต้องเตรียมครีมกันแดดไปด้วย
4.ช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย
5.เส้นทางท่องเที่ยวในเมืองเขมร ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง ยกเว้นทางจากปอยเปต-เสียมเรียบ เส้นทางยังไม่ดี
6.ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว มาตรฐานระดับดี มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน
7.สำหรับท่านที่ติดหนัง ติดละครหลังข่าว ที่เขมรดูทีวีไทยชัดแจ๋วทุกช่อง
8.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบไทยภาคกลาง โดยจะเน้นจำพวกปลา
9.การใช้จ่ายในประเทศเขมร แนะนำให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วย เพราะตามร้านอาหาร ที่โรงแรม หรือร้านซุปเปอร์ จะใช้ดอลล่าร์ ส่วนตามในตลาดของฝาก ก็ใช้เงินไทยได้

การติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวลเน็ต
71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-487-4307, 081-604-6066, 081-394-5602, 02-977-1180 แฟ็กซ์. 02-9770915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 12/860
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0137334800361

แพคเกจทัวร์ ต่างประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต

หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ ลาว

ลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ปราสาทวัดพู ปากเซ จำปาสัก ตาดฟาน ตาดผาส้วม

วังเวียง เวียงจันทน์ เขื่อนน้ำงึม ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์

นครวัด ทัวร์นครวัด ทัวร์เขมร นครธม ตาพรหม บันทายสรี พนมบาแค็ง โตนเลสาป กัมพูชา