บริษัททัวร์ ทัวร์

THS14 ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะตะรุเตา สตูล 5 วัน 4 คืน

โทร. 081 6046066, 081 4874307

กรุ๊ปเหมากำหนดวันเดินทางและจุดนัดหมายได้

วันแรก กรุงเทพ สตูล
18.00 น. นัดพบที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ) โดยมีทีมงานวีทราเวลให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

18.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้คอมมิวเตอร์ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่จังหวัด สตูล

วันที่สอง เกาะปลอดภาษี ลังกาวี พิิพิธภัณฑ์นายกมหาเธร์ Under Water World เคเบิ้ลคาร์ สุสานพระนางมัสสุหรี ช้อปปิ้งตลาดกัวห์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว ณ โรงแรมพินนาเคิล

08.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือตำมะลัง จ.สตูล นำคณะเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ สู่ เกาะลังกาวี ประเทศ มาเลเซีย

10.30 น. เดินทางถึงท่าเรือกัวหเกาะปลอดภาษี ลังกาวี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองประเทศมาเลเซีย โดยจะเห็นอนุสาวรีย์นกอินทรีย์ (Eagle Square) ขนาดใหญ่สัญลักษณ์ประจำเกาะลังกาวี

11.00 น. เยือน พิพิธภัณฑ์นายกมหาเธร์ แหล่งสะสมของมีค่านับหมื่้นชิ้นจากทั่วทุกมุมโลก

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเกาะลังกาวี (มื้อที่ 1)

13.00 น. สนุกสนาน เพลิดเพลินกับ พิพิธภัณฑ์โลกใต้ทะเล Under Water World ชมสัตว์น้ำนานาชนิด เช่น ปลาปิรันยา นกเพนกวิน ปลาทะเลมากมาย

14.00 น. นำคณะสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมทัศนียภาพเหนือยอดเขาคุนุงมัตจิงจั้ง ความสูงกว่า 710 เมตร จากระดับน้ำทะเล มองเห็นผืนป่้าอันอุดมสมบูรณ์ น้ำตกขนาดใหญ่ (Seven Wells) เมืองลังกาวี จรดไปยัง เกาะตะรุเตาในฝั่งไทย

15.30 น. เยี่ยมชม สุสานพระนางมัสสุหรี หรือพระนางเลือดขาว ผู้สาปแช่งเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน

17.00 น. เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ ตลาดกัวห์ จุใจกับการซื้อสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด เช่น น้ำหอม ชอคโกแล็ต เหล้า บุหรี่ กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์

19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

20.00 น. นำคณะสู่ โรงแรมแกรนด์คอนติเนนตัล Hotel Grand Continental Langkawi (ห้องแอร์ 2 ท่าน/ห้อง) หรือระดับเดียวกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม เกาะลังกาวี เกาะหลีเป๊ะ ท่องทะเลหมู่เกาะตะรุเตา เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะราวี เกาะยาง เกาะหินขาว เกาะอาดัง

06.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)

07.00 น. อำลาเกาะมนต์ขลัง ลังกาวี เดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ สู่หมู่เกาะทะเลใต้ ตะรุเตา หลีเป๊ะ อาดัง ราวี

09.00 น. เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ เข้าพัก ณ วารินทรบีช์รีสอร์ท Varin Beach Resort (ห้องแอร์ 2 ท่าน/ห้อง) หรือระดับเดียวกัน

09.30 น. ล่องเรือชมความงามของเกาะสวรรค์ อันดามันใต้ ตระการตากับความมหัศจรรย์ของหินกลมเกลี้ยง ที่ธรรมชาติรังสรรค์ไว้อย่างพิศวงของ เกาะหินงาม

10.30 น. ชมความงามของแนวปะการัง 7 สี ณ ร่องน้ำจาบัง สนุกกับกิจกรรมหลายหลากบน เกาะราวี ชมแนวปะการังน้ำตื้นอันอุดมสมบูรณ์ อิ่มใจกับฝูงปลานานาชนิดที่แวะมาทักทายอย่างใกล้ชิด

12.00 น. บริการอาหารกลางวันบนเกาะ (มื้อที่ 4)

13.00 น. ดำน้ำชมปะการังแข็งหลากชนิด บริเวณ เกาะยาง จากนั้นเดินทางต่อชม กัลปังหา Sea Fanเกาะหินขาว

14.30 น. ชื่นชมความงามของหาดทรายยาวสุดสายตา สัมผัสเม็จทรายละเอียดดุจฝุ่นแป้งบน เกาะอาดัง ผ่อนคลายสบายใจ

16.00 น. กลับถึงเกาะหลีเป๊ะ อิสระกับการพักผ่อน

19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (มื้อที่ 5) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ หลีเป๊ะ ตะรุเตา สตูล

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6)

08.30 น. เยี่ยมชมวิถึชีวิต ชาวอุรักราโว้ย ชนพื้นเมืองบนเกาะหลีเป๊ะ

10.00 น. อำลาเกาะมัลดิฟแห่งสยาม สวรรค์อันดามันใต้ ออกเดินทางกลับ ระหว่างทาง ผ่านเกาะตะรุเตา เกาะที่ใหญ่ที่สุดของอันดามันใต้

12.00 น. เดินทางถึงท่าเรือปากบารา จ.สตูล

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

16.00 น. แวะซื้อของฝาก ณ จ.ตรัง เช่น น้ำพริก อาหารทะเล เค้กเมืองตรัง

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

วันที่ห้า ตรัง กรุงเทพ

05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมร้อยยิ้มและความประทับใจจากทีมงาน วีทราเวล

ราคากรุ๊ปเหมาหมู่คณะ (เริ่มต้นกรุงเทพฯ)

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
11 ท่าน
12 ท่าน
13 ท่าน
14 ท่าน
ู้รถตู้(บาท/ท่าน)
13,300
12,800
12,400
12,000
11,800
11,500
11,300
11,100
10,900
หมายเหตุ 1) ) เด็ก 4-11 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่

ราคา (เริ่มต้นที่สตูล)

9,400 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่
เรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะลังกาวี เรือ Speed boat เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
อาหาร 6 มื้อ
ที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน (ห้องแอร์ 2 ท่าน/ห้อง)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม + ค่าผ่านแดนเข้าประเทศมาเลเซีย
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวลังกาวี หลีเป๊ะ ตะรุเตา

เอกสารที่ใช้ (ส่งให้บริษัทก่อนเดินทาง 2 สัปดาห์)

1) สำเนาบัตรประชาชน (เด็กใช้สำเนาสูจิบัตร) 1 ชุด

2) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป ชุดสำหรับเล่นน้ำ ดำน้ำ

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และวีทราเวลเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งตามความเหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915