THC06 สามชุก ตลาดร้อยปี บึงฉวาก หมูบ้านควาย สุพรรณบุรี ทัวร์สุพรรณบุรีี วัดป่าเลไลย์ วัดพระนอน 1 วัน

 

วันเดินทาง Tel 081 4874307, 081 6046066

ทุกเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์ (กรุ๊ปเหมากำหนดวันเดินทางได้)

06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ปั๊ม ปตท . ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีทีมงาน วีทราเวลเน็ต ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องต่างๆ

7.00 น. เดินทางสู่ จังหวัด สุพรรณบุรี

** หากลูกค้าประสงค์จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร หรือมังกรสุพรรณ เสียค่าบัตรเข้าชมเพิ่มท่านละ 300 บาท**

09.30 น. เที่ยวชม บึงฉวาก (Unseen in Thailand) ซึ่งเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ บรรยากาศร่มรื่น มีจุดเด่น ได้แก่ อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งมีตู้ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่และอุโมงค์ความยาวกว่า 8.5เมตร นอกจากนี้ยังมีบ่อจระเข้ กรงนกขนาดใหญ่ สวนสัตว์ และอุทยานผักพื้นบ้านและสมุนไพร

11.30 น. ออกเดินทางไปยัง ตลาดสามชุกหรือ ตลาดร้อยป (ตลาด 100 ป) อ.สามชุก ซึ่งเป็นชุมชนชาวจีนเก่าแก่ติดแม่น้ำท่าจีน มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น อาคารพิพิธภัณฑ์ ซึ่งรวบรวมภาพถ่ายวิถีชีวิตผู้คนสมัยก่อน ร้านถ่ายรูปโบราณ ร้านขายยาสมุนไพร อาหารพื้นเมือง เช่นข้าวห่อใบบัว ก๋วยเตี๋ยวยำบก บะหมี่โบราณ และกาแฟโบราณ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านกุ้งเป็น ร้านอาหารอร่อยริมแม่น้ำสุพรรณ (มื้อที่ 1)

13.00 น. ออกเดินทางไป หมู่บ้านควาย ชมวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านภาคกลาง มีสิ่งที่น่าสนใจได้แก่ หมู่บ้านชาวนา ลานนวดข้าว คอกควาย โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เรือนไทย และเพลิดเพลินกับการแสดงโชว์ชุดพิเศษ

15.00 น. ออกเดินทางต่อไปยัง วัดพระนอน (Unseen In Thailand) นมัสการพระนอนหงาย ลักษณะเหมือนเมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย และเพลิดเพลินกับการทำบุญให้อาหารปลาที่ อุทยานมัจฉา ริมแม่น้ำท่าจีน จากนั้นออกเดินทางต่อไปยัง วัดป่าเลไลย์ นมัสการหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

17.00 น. แวะไปชมทิวทัศน์ยามเย็นของเมืองสุพรรณ ที่ หอคอยบรรหาร – แจ่มใส ซึ่งเป็นหอคอยแห่งแรก และสูงที่สุดในประเทศไทย

18.00 น. เดินทางกลับ แวะซื้อของฝาก รับประทานอาหารตามอัธยาศัย

20.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานวีทราเวลเน็ต

ราคาหมู่คณะ

จำนวนคน
4 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
11 ท่าน
12 ท่าน
รถตู้ VIP (บาท/ท่าน)
2,400
2,100
1,900
1,700
1,600
1,500
1,450
1,350
1,300
หมายเหตุ 1) ) เด็ก 3-12 ปี ลด 100 บาท จากราคาผู้ใหญ่

ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP
อาหาร 1 มื้อ + น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การจองทัวร์

โอนมัดจำ 500 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม หมวก

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น สภาพภูมิอากาศ

การติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915