THC03 ล่องแก่งนครนายก โรงเรียนนายร้อย จปร. เขื่อนคลองท่าด่าน 2 วัน 1 คืน

วันเดินทาง Tel 081 6046066, 081 4874307

ทุกเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดราชการ (กรุ๊ปเหมากำหนดวันเดินทางได้)

 

วันแรก
07.00 น. นัดพบที่จุดนัดพบ ณ ปั๊ม ปตท.วิภาวดีรังสิตตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีทีมงานวีทราเวลเน็ตให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ VIP มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง (มื้อที่ 1)

09.30 น. นมัสการศาลเจ้าพ่อขุนด่าน และพระพุทธฉาย ที่วัดเขาชะโงก ภายใน โรงเรียนนายร้อย จปร.

10.00 น. เลือกสนุกกับกิจกรรมผจญภัยต่างๆ ภายในโรงเรียนนายร้อย จปร. ได้แก่ โรยตัวหน้าผาจำลอง กระโดยหอสูง 34 ฟุต กิจกรรมเลื่อนข้ามลำน้ำ ขี่จักรยาน ยิงปืน ยิงปืนเพนท์บอล ยิงปืนเลเซอร์ พายเรือคายัคเป็นต้น (เสียค่าธรรมเนียมกิจกรรมต่างๆ เอง ราคากิจกรรมละ 30 - 200 บาท)

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านส้มตำไก่ย่าง หน้าโรงเรียนนายร้อย จปร.

13.00 น. สนุกกับกิจกรรมต่อ ในช่วงบ่าย จากนั้น นำท่านชมและเล่นน้ำที่ น้ำตกสาริกา น้ำตกสวย 9 ชั้น สูงกว่า 200 เมตร

16.00 น. เข้าพักที่ ภูเขางามรีสอร์ท รีสอร์ทสวย แวดล้อมด้วยธรรมมชาติและขุนเขา (ห้องปรับอากาศ 2 ท่าน/ห้อง โทรทัศน์ น้ำอุ่้น) หรือระดับเดียวกัน

18.30 น. บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ืท (มื้่อที่ 3)... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
07.00 น. สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า ... บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

10.30 น. ชมทิวทัศน์เขื่อนคลองท่าด่านเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลก  มีความยาวรวม  2,720 เมตร ความสูง 93 เมตร

12.00 น. บริการอาหารกลางวันท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น ที่ร้านครัวมะนาว (มื้อที่ 5)

13.30 น. เปลี่ยนชุดเตรียมล่องแก่ง จากนั้นออกเดินทางไปล่องแก่งนครนายก ซึ่งมีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลาล่องแก่งประมาณ 1 ชั่วโมง ผ่านเกาะแก่งต่างๆ มากมาย  แก่งที่สนุกที่สุด คือ แก่งสามชั้น

15.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

17.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมร้อยยิ้มและความประทับใจจากทีมงาน วีทราเวลเน็ต

ราคา
ผู้ใหญ่ 2,900 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 2,300 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
ที่พัก 1 คืน ภูเขางามรีสอร์ท (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง แอร์ ทีวี น้ำอุ่น) หรือระดับเดียวกัน
กิจกรรมล่องแก่งนครนายก
อาหาร 5 มื้อตามที่ระบุในโปรแกรม  
น้ำดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 200,000 บาท
มัคคุเทศก์และทีมงานบริการตลอดการเดินทาง

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท

จำนวนที่รับ
8-9 ท่าน (กำหนดวันเดินทางเองได้)

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ชุดสำหรับล่องแก่ง ครีมกันแดด หมวก กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915