บริษัททัวร์

THN23 ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน รับส่งเชียงใหม่

นอนโรงแรมเชียงใหม่ 2 คืน(รับกรุ๊ปเหมาเท่านั้น)

081 6046066, 081 4874307

 

ทัวร์เชียงใหม่

ทัวร์เชียงใหม่ เริ่มต้นเชียงใหม่ Word file

(รับจัดกรุ๊ปเหมาราคาตามงบประมาณของท่าน กำหนดวันเดินทางเองได้ กำหนดจุดนัดหมายได้ และจัดเดินทางโดยเครื่องบินได้)

จุดเด่นของทริปนี้คือ เที่ยว "เจาะลึกเชียงใหม ราคาประหยัด บริการระดับคุณภาพ" สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญได้แก่้ ดอยอินทนนทดอยสุเทพ ชมความน่ารักของครอบครัวแพนด้า ช่วงช่วง หลินฮุ่ย และสมาชิกใหม่ แพนด้าน้อย หลินปิง และ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆ อีกมากมายได้แก่ บ้านถวาย เวียงกุมกาม สวนพฤกษศาตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระตำหนักดาราภิรมย์ ขันโตกดินเนอร์

วันแรก ดอยสุเทพ ภูิพิงค์ราชนิเวศน์ ม่อนแจ่ม/สวนพฤกษศาตร์สิริกิติ์ ถนนคนเดิน ไนท์บาซาร์

06.00-08.30 น. รับคณะ ณ จ.เชียงใหม่ ท่าอากาศยาน/ขนส่ง/สถานีรถไฟ/โรงแรม ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

08.30 น. เดินทางขึ้นยอด ดอยสุเทพ นมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยและ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุประจำปีปีมะแม เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น เยี่ยมชม พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่งดงาม โดยเฉพาะกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ฟาร์มกล้วยไม้และสวนผีเสื้อสายน้ำผึ้ง (มื้อที่ 1)

14.00 น. เดินทางชมความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ม่อนแจ่ม ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ชมทิวทัศน์อันงดงาม แปลงไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักเมืองหนาว

*** กรณีเทศกาล หากไม่สามารถนำคณะขึ้นชมม่อนแจ่มได้ เนื่องจากทาง แคบ ชัน และรถติดมาก จะนำคุณะ ชมสวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่งมีพันธุ์ไม้มากมายจากทั่วทุกมุมโลก เช่น ป่าดิบชื้น พืชทะเลทราย สวนกล้วยไม้ โดยจัดแสดงเป็นกลุ่มอาคารเรือนกระจกขนาดใหญ่ มีมุมถ่ายรูปมากมาย แทน

17.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ... ช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน/ไนท์บาซาร์เชียงใหม่

20.00 น. เข้าพัก ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท / Holiday Garden Hotel & Resort / โรงแรมรอยัลพรรณราย / The Adventure Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง ดอยอินทนนท์ อ่างกา โครงการหลวงอินทนนท์ น้ำตกวชิรธาร พระธาตุศรีจอมทอง หมู่บ้านถวาย ขันโตก

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2)

08.00 น. เดินทางสู่ ดอยอินทนนทสูงสุดแดนสยาม สักการะ พระมหาธาตุนภเมธนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ซึ่งสร้างถวายในหลวงและพระราชินี ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม จากนั้นมุ่งหน้าสูู่่ ยอดสูงสุดแดนสยาม พิชิตความสูงระดับ 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเล

10.00 น. ชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา ซึ่งเป็นแอ่งน้ำซับขนาดใหญ่ บริเวณนี้จะพบต้นไม้ใส่เสื้อ มอส เฟิร์น ข้าวตอกฤาษี ฝูงนกนานาชนิด แวะ ชมโครงการหลวงอินทนนท์ ชมสวนไม้ดอก สวนผักเมืองหนาว มองเห็น น้ำตกสิริภูมไหลลงมาจากหน้าผาสูงเป็นฉากหลัง

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารป้าอ๋อยริมธาร (มื้อที่ 3)

13.00 น. เที่ยวชม น้ำตกวชิรธาร น้ำตกขนาดใหญ่ สูงประมาณ 80 เมตร มีโอกาสเห็นรุ้งที่เกิดจากแสงสะท้อนละอองน้ำหน้าน้ำตก

14.30 น. นมัสการพระธาตุศรีจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีชวด

15.30 น. ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ หมู่บ้านถวาย

18.00 น. บริการอาหาเย็นแบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองที่ สิบสองปันนาขันโตก ขันโตกแห่งใหม่ใน จ.เชียงใหม่ (มื้อที่ 4) ... ให้ท่านได้อิสระเที่ยว เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ / ถนนคนเดินเชียงใหม่ แหล่งรวมของที่ระลึกมากมาย ตามอัธยาศัย

วันที่สาม หมีแพนด้า บ้านบ่อสร้าง เวียงกุมกาม

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5)

08.30 น. ชมความน่ารักของช่วงช่วงและหลินฮุ่ย หมีแพนด้าทูตสันถวไมตรีจากประเทศจีน และสมาชิกใหม่ หลินปิง

10.00 น. ซื้อของฝาก แหนม หมูยอ กาละแม ร้านวนัสนันท

11.00 น. ชมการทำร่ม เครื่องเงิน หัตถกรรมท้่องถิ่นที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่ ณ บ้านบ่อสร้าง สันกำแพง

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)

13.00 น. ชมนครใต้ภิภพ เวียงกุมกาม Unseen in Thailand อาณาจักรโบราณ ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย ที่ถูกฝั่งอยู่ใต้พื้นดินหลายร้อยปี เนื่องจากกระแสน้ำเปลี่ยนเส้นทาง

15.30 น. ส่งคณะ ณ จ.เชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงานวีทราเวลเน็ต

ราคาหมู่คณะ เหมารถตู้

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
เริ่มต้นเชียงใหม่ รับที่สนามบิน (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
6,800
6,300
5,900
5,700
5,400
หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) ปีใหม่ 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่
ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน)
ค่าอาหาร 6 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ ทุกที่ + รถท้องถิ่นนำเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกำกับภาษี

 

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย หมวก กล้องถ่ายรูป เสื้อกันหนาว ร่ม

หมายเหตุ

โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และวีทราเวลเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งตามความเหมาะสม 

การติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล
71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 02 9771180, 081 6046066, 081 4874307 แฟ็กซ์. 02-9770915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915