บริษัททัวร์ ทัวร์

THI10 ทัวร์ทุ่งกระเจียว ป่าหินงาม มอหินขาว น้ำตกตาดโตน ไร่องุ่นเทพสถิตย์ 2 วัน 1 คืน

กำหนดวันเดินทาง ตลอดเดือน มิถุนายน - สิงหาคม

วันแรก รอยพระพุทธบาท น้ำตกตาดโตน มอหินขาว
06.00 น. นัดพบที่ ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีทีมงานวีทราเวลเน็ตให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

06.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ VIP พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง (มื้อที่ 1)

08.00 น. นมัสการ รอยพระพุทธบาท เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดพระพุทธบาท จ. สระบุรี ชมเสื่อเงิน ภายในมณฑปรอยพระพุทธบาท ที่มีเพียง 2 แห่งในประเทศไทย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

13.30 น. ชมน้ำตกตาดโตน ใน อุทยานแห่งชาติตาดโตน เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ กว้างกว่า 50 เมตร สูง 6 เมตร ให้ท่านได้เล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น. เที่ยวชม มอหินขาว หรือ สโตนเฮนจ์เมืองไทย ในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา Unseen in Thailand ซึ่งเป็นกลุ่มเสาหินขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตา สวยงาม

17.30 น.เข้าพักที่ เจษฎาบ้านตอไม้ (ห้องละ 2-3 ท่าน ทีวี น้ำอุ่น) หรือระดับเดียวกัน รีสอร์ทสวยบนยอดเขาสูงกว่า 800 เมตร ท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์

18.30 น. บริการอาหารเย็นแสนอร่อย (มื้อที่ 3) ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ทุ่งดอกกระเจียว ป่าหินงาม วัดประตูชุมพล ไร่องุ่นเทพสถิตย์

07.00 น. สัมผัสอากาศบริสุทธิ์เย็นสบายท่ามกลางไอหมอก พร้อมบริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 4)

08.00 น. เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ต่อรถท้องถิ่นชมทุ่งดอกกระเจียว ดอกกระเจียวที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นดอกกระเจียวสีชมพู แต่ก็จะมีดอกกระเจียวสีขาวขึ้นแซมเป็นบางพื้นที่ อากาศดี ลมเย็นสบาย ท่ามกลางสายหมอกบางๆ  นอกจากทุ่งดอกกระเจียวแล้ว ก็จะมีจุดชมวิวสุดแผ่นดิน ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน สามารถมองเห็นป่าซับลังกาผืนป่าที่สมบูรณ์ที่สุดของ จ.ลพบุรีี้

09.30 น. นำท่านสู่ป่าหินงาม บริเวณนี้ มีหินรูปร่างแปลกตามากมาย เช่น หินรูปถ้วยบอลโลก หินรูปสัตว์ต่างๆ   พอได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับรีสอร์ท

11.00 น. เที่ยวชม วัดประตูชุมพล นมัสการพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคล ชมหอชมวิวที่เห็นทิวทัศน์กว้างไกล

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)

14.00 น. แวะ ไร่องุ่นเทพสถิตย์ ซื้อและชิมองุ่นสด ผลิตภัณฑ์จากองุ่น

15.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากพวกกะหรี่ปั๊บที่จังหวัดสระบุรี

18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ราคา
ผู้ใหญ่ 3,700 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 2,700 บาท/ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

ราคาหมู่คณะ

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ู้เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน)
4,700
4,400
4,000
3,700
3,500
หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่


ราคานี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศคอมมิวเิตอร์รุ่นใหม่ VIP
ที่พัก 1 คืน ที่เจษฎาบ้านตอไม้ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน ทีวี น้ำอุ่น)
ค่าอาหาร 5 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมรถท้องถิ่นชมทุ่งดอกกระเจียว + รถรางเขื่อนป่าสัก
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 405-2-16169-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขานวนคร

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 178-4-34824-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาปทุมธานี

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 301-2-89194-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปทุมธานี

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว เสื้อกันฝน ร่ม หมวก

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น สภาพภูมิอากาศ

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-487-4307, 02-977-1180 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 12/02053